top of page
Agua Azul

Transparència

 

El portal de transparència és una eina a disposició de les famílies i la comunitat educativa del Col·legi Santo Tomás creada amb la intenció de prestar un servei cada vegada més transparent i eficient.

 

Aquí podeu consultar la normativa en matèria d’educació, de concerts educatius i de protecció a la infància i l’adolescència.

 

També són disponibles dades de la titularitat del centre educatiu, dades del concert educatiu, registre dels ajuts i subvencions rebuts, resolucions del Departament d'Educació rellevants per al nostre col·legi i el conveni col·lectiu de l’ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb fons públics.

 

A l’apartat protocols d’actuació hi ha un seguit de plans i protocols elaborats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que ofereixen orientacions i recursos als centres educatius davant conflictes greument perjudicials per a la convivència.

 

A l’apartat documents de centre podeu consultar el projecte educatiu (Llei 12/2009), el projecte lingüístic (Decret Llei 6/2022) i el projecte de convivència (Resolucions ENS/585/2017 i EDU/1753/2020). També hi són disponibles l'estratègia digital, el reglament de règim intern, les normes d'organització i funcionament, la carta de compromís educatiu i el document de matrícula i drets d'imatge.

 

A més a més, en aquest portal també s’informa de les funcions i la composició de l'equip directiu i del consell escolar, dels acords adoptats pel consell i de les funcions i dades de contacte del delegat de protecció de dades personals i de la coordinadora de benestar i protecció de l’alumnat.

 

També podeu consultar els plans dels que disposa l’empresa per crear un entorn de treball segur i compromès amb la normativa laboral, de prevenció de riscos laborals i de protecció de dades.

Al document informació del centre educatiu es dona compliment al deure de transparència i al dret a la informació de les famílies segons estableix l'art. 6 del Decret 11/2021. 

 

Finalment, us podeu descarregar les qualificacions energètiques dels edificis del col·legi atenent l'art. 16.1 del Reial Decret 390/2021. També podeu consultar el certificat d'inscripció del nostre centre al Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya.

bottom of page