top of page

Coordinadora de benestar i protecció de l'alumnat

Què fa?

La coordinadora de benestar i protecció de l'alumnat s'encarrega de la prevenció, detecció i protecció dels nens i nenes davant de situacions de violència i assetjament a l'entorn escolar. 

Qui és?

La coordinadora de benestar i protecció de l'alumnat és l'Andrea Moros, cap d'estudis del col·legi.

Què fa?

Corresponen a la coordinadora de benestar i protecció de l'alumnat les funcions següents (art. 35.2 Llei orgànica 8/2021):

 • Promoure plans de formació sobre prevenció, detecció precoç i protecció dels nens, nenes i adolescents, dirigits tant al personal que treballa en els centres com a l'alumnat. Es prioritzaran els plans de formació dirigits al personal del centre que exerceixen de tutors, així com aquells dirigits a l'alumnat destinats a l'adquisició per aquests d'habilitats per a detectar i respondre a situacions de violència.

 • Així mateix, en coordinació amb les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes, haurà de promoure aquesta formació entre els progenitors, i els qui exerceixin funcions de tutela, guarda o acolliment.

 • Coordinar, d'acord amb els protocols que aprovin les administracions educatives, els casos que requereixin d'intervenció per part dels serveis socials competents, havent d'informar les autoritats corresponents, si es valora necessari, i sense perjudici del deure de comunicació en els casos legalment previstos.

 • Identificar-se davant els alumnes i alumnes, davant el personal del centre educatiu i, en general, davant la comunitat educativa, com a referent principal per a les comunicacions relacionades amb possibles casos de violència en el propi centre o en el seu entorn.

 • Promoure mesures que assegurin el màxim benestar per als nens, nenes i adolescents, així com la cultura del bon tracte a aquests.

 • Fomentar entre el personal del centre i l'alumnat la utilització de mètodes alternatius de resolució pacífica de conflictes.

 • Informar el personal del centre sobre els protocols en matèria de prevenció i protecció de qualsevol forma de violència existents en la seva localitat o comunitat autònoma.

 • Fomentar el respecte als alumnes i alumnes amb discapacitat o qualsevol altra circumstància d'especial vulnerabilitat o diversitat.

 • Coordinar amb la direcció del centre educatiu el pla de convivència al qual es refereix l'article 31.

 • Promoure, en aquelles situacions que suposin un risc per a la seguretat de les persones menors d'edat, la comunicació immediata per part del centre educatiu a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

 • Promoure, en aquelles situacions que puguin implicar un tractament il·lícit de dades de caràcter personal de les persones menors d'edat, la comunicació immediata per part del centre educatiu a les Agències de Protecció de Dades.

 • Fomentar que en el centre educatiu es duu a terme una alimentació saludable i nutritiva que permeti als nens, nenes i adolescents, especialment als més vulnerables, portar una dieta equilibrada.

Qui és?

En compliment amb l'establert a l'article 35.1 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència, ha estat nomenada coordinadora de benestar i protecció de l'alumnat l'Andrea Moros, cap d'estudis del col·legi, qui actuarà sota la supervisió del director del centre.

Dades de contacte:

Andrea Moros Coordinadora de benestar i protecció de l'alumnat

andrea.moros@santotomas.cat

bottom of page