top of page

Consell escolar

Què és?

El consell escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors que formen part de la comunitat educativa.

Funcions

La seva funció principal és debatre, analitzar, avaluar i prendre decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Composició

El formen els representants de la comunitat educativa del centre: director, professorat, famílies...

Funcions

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

 • Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la sol·licitud d'autorització de percepcions, o la comunicació de l'establiment de percepcions, segons que escaigui, per les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars establerts legalment i no coberts pels contractes programa, si se n'han subscrit. 

 • Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, el pressupost del centre i el retiment de comptes, referit tant a les assignacions de recursos públics com a les quantitats percebudes a què fa referència l'apartat anterior.

 • Intervenir en la designació i el cessament del director o directora del centre i en la selecció i l'acomiadament de docents, en els termes establerts per la legislació orgànica en aquesta matèria. 

 • Participar en el procés d'admissió d'alumnes i garantir el compliment de les normes que el regulen.

 • Aprovar i avaluar la programació general del centre que amb caràcter anual elabori l’equip directiu, el seu desenvolupament en l'àmbit docent i en l'àmbit administratiu i els resultats que se n'obtinguin. 

 • Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, les decisions pertinents sobre l'estructura organitzativa i les normes d'organització i funcionament del centre.

 • Participar en l'aplicació de la línia pedagògica general del centre, aprovar la carta de compromís educatiu, a proposta del titular o la titular del centre, i elaborar directrius per a programar i desenvolupar les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars. 

 • Afavorir relacions de col·laboració amb altres centres, amb fins culturals i educatius. 

 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn del centre, i, a proposta del titular o la titular del centre, aprovar els acords de corresponsabilitat i de subscripció de contractes programa i avaluar-ne l'aplicació. 

 • Assessorar el titular del centre en l'elaboració del projecte educatiu. 

 • Conèixer les conductes contràries a la convivència al centre i l'aplicació de les mesures correctores i vetllar perquè s'atinguin a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director o directora corresponguin a conductes de l'alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el consell escolar, a instància de mares, pares o tutors, pot valorar la situació i proposar, si s'escau, les mesures oportunes.

 • Impulsar l'adopció i el seguiment de mesures educatives que fomentin el reconeixement i la protecció dels drets de les persones menors d'edat. 

 • Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre, la igualtat de tracte i la no-discriminació, la igualtat de dones i homes, la prevenció de la violència de gènere i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.

Composició

Els representants del consell ho són per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres. Les darreres eleccions han configurat la següent composició del consell:

Director i president del consell:

Joaquín Martín

Representants de la titularitat:

Mª Rosa Andorrà 

Mª Cruz Establés

Sergio Martín

Representant de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat:

Cristina Muñoz

Representants del professorat:

Adrián Romero (impulsor de mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones)

Andrea Moros

Loli Ramos

Ana Rodríguez 

Representants dels pares i mares:

Anna Campos

Sonia García

Raquel Pavón

José Antonio Sánchez

Les mares i pares que participen en el consell fan una tasca de representació. Això significa que, com a membres del consell, la seva participació no és a títol individual sinó en representació de totes les famílies, donant veu a les seves peticions, preocupacions i iniciatives.

Atenent el que es disposa en l'article 27.7 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, el consell escolar ha acordat designar l'Adrián Romero impulsor de mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones. 

 

Acords adoptats

El consell escolar, dins de les facultats que li confereix la legislació vigent, ha adoptat els acords que es publiquen a continuació:

bottom of page