top of page

Equip directiu

Què és?

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre. Té encomenada la gestió del projecte de direcció.

Funcions

La seva funció consisteix a analitzar i prendre decisions sobre la vida diària del centre per tal de garantir la millora contínua i l'excel·lència en l'àmbit educatiu.

Composició

L’equip directiu del centre està format pel Director, que el presideix, el Sotsdirector i la Cap d’estudis.

Funcions del Director

Corresponen al Director les funcions següents:

 • Promoure i coordinar l’elaboració del projecte educatiu i la programació general del centre.

 • Dirigir i coordinar totes les activitats educatives del centre d’acord amb el projecte educatiu.

 • Convocar i presidir els actes acadèmics del centre i les reunions del consell escolar i del claustre.

 • Signar les certificacions i els documents acadèmics del centre.

 • Resoldre els assumptes de caràcter greu plantejats al centre en matèria de disciplina de l’alumnat.

 • Promoure i coordinar la renovació pedagògica i didàctica del centre.

 • Complir i fer complir la normativa vigent relativa al currículum i a l’acció docent en general.

 • Liderar l’autonomia pedagògica.

Funcions del Sotsdirector

Corresponen al Sotsdirector les funcions següents:

 • Donar suport al Director seguint les finalitats, orientacions i directrius del centre.

 • Impulsar, elaborar i coordinar l'estratègia digital de centre.

 • Col·laborar amb la Cap d'estudis en l'elaboració de la programació general anual del centre i en la memòria corresponent en acabar el curs escolar.

 • Comunicar i difondre les activitats pedagògiques i el dia a dia del col·legi a través de les xarxes socials.

Funcions de la Cap d'estudis

Corresponen a la Cap d'estudis les funcions següents:

 • ​Impulsar i coordinar l’acció docent dels professors.

 • Promoure i coordinar la concreció del currículum corresponent i vetllar perquè sigui aplicat adequadament.

 • Programar les sessions d’avaluació ordinària i extraordinària i les activitats de recuperació.

 • Vetllar per una correcta aplicació dels criteris d’avaluació i de promoció dels alumnes de l’etapa.

 • Preparar la valoració final del curs acadèmic.

 • Confeccionar els horaris, suplències i substitucions de l'equip docent.

 • Determinar la disponibilitat horària del professorat per a sortides, excursions i events.

 • Coordinar els recursos d'atenció a la diversitat.

Dades de contacte:

Joaquín Martín Director

joaquin.martin@santotomas.cat

Manuel Rodríguez Sotsdirector

manuel.rodriguez@santotomas.cat

Andrea Moros Cap d'estudis

andrea.moros@santotomas.cat

bottom of page