top of page

Concert educatiu


Titularitat:
Raó social: MARTIN ANDORRA, S.L.
CIF: B60134889
Seu social: C/ d'Eusebi Güell 31-35 08830, Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Objecte social: Realització de qualsevol activitat encaminada directament o indirectament a l'ensenyament en tots els seus graus, així com una altra activitat didàctica connexa dirigida a la preparació cívica, humana, esportiva i cultural dels alumnes.

 

  • La companya mercantil MARTIN ANDORRA, S.L. va ser constituïda el 24 de juliol de 1992.

  • Consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Full B-59109Tom 23808, Foli 93. 

  • El seu administrador únic i titular real és Joaquín Martín Andorrà.

  • La societat diposita els comptes anuals (Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys, Informe de Gestió i Memòria) i legalitza tant els llibres comptables (Diari i Sumes i Saldos) com el Llibre Registre de Socis i el Llibre d'Actes en la forma i els terminis establerts en la legislació mercantil.

Dades del concert educatiu - Departament d'Educació:

Número d'unitats concertades, número d'alumnes, dotació de plantilles, dades econòmiques i normativa.

(Codi de centre 08044181)

Registre d'ajuts i subvencions - Departament d'Economia i Hisenda:

Cercador de concessions d'ajuts i subvencions.

(Cercar amb el NIF B60134889)

Resolucions:

Resolució de 14 de gener de 1994, per la qual s'autoritza el canvi de titularitat del centre docent privat Santo Tomás, de Sant Boi de Llobregat.

 

Resolució de 21 de març de 1997 de la Direcció General de Centres Docents, per la qual s'autoritza la vinculació del nostre centre amb el centre Pedagògium Cos de Sant Boi de Llobregat.

 

Resolució de 23 de setembre de 1998, per la qual s'autoritza la modificació de l'autorització d'obertura de diversos centres docents privats.

 

Resolució EDU/189/2022, de 29 de gener, per la qual es modifica l'autorització d'obertura del centre educatiu privat Santo Tomás, de Sant Boi de Llobregat.

Personal:

Conveni col·lectiu de l’ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb fons públics.

 

Modificació disposició addicional cinquena.

Revisió taules salarials 2019.

Modificació de l'article 63 i revisió taules salarials 2020 i 2021.

 

Revisió taules salarials 2021.

 

Revisió taules salarials 2022.

Revisió taules salarials 2023.

 

Resolució EDU/1913/2022, de 17 de juny, per la qual es dicten les instruccions sobre la jubilació parcial del personal dels centres educatius privats concertats inclòs en el sistema de pagament delegat.

 

bottom of page