Podeu escollir realitzar la preinscripció telemàticament o bé de forma presencial al col·legi.

El nostre codi de centre és: 08044181

 

· Preinscripció telemàtica: del 13 al 22 de maig

Al web preinscripció.gencat.cat podreu realitzar el tràmit.

Un cop emplenada la sol·licitud caldrà que ens la feu arribar juntament amb la documentació (fotografiada o escanejada) i el resguard  al correu electrònic info@santotomas.cat

· Preinscripció presencial al col·legi: del 19 al 22 de maig

Demaneu cita prèvia al telèfon 936400486 o al correu electrònic info@santotomas.cat

Podeu descarregar-vos el full de sol·licitud aquí.

Documentació:
·Còpia del llibre de família
·Còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a de l'alumne/a)
·Còpia del DNI de l'alumne/a si en té
·Còpia de la Targeta Sanitària Individual de l'alumne/a

 

Documentació addicional (només si s'escau)

·Còpia del carnet de família nombrosa o monoparental

·Acreditació de ser beneficiari/a de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania

·Certificat o targeta acreditativa de la discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne/a, el pare o mare, o el germà/na

·Contracte laboral o certificat emès per l'empresa quan es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor/a i aquest és dins l'àrea d'influència del centre 

Projecte educatiu, caràcter propi, activitats i serveis escolars i despeses