top of page

Educació Primària

Pantalla digital interactiva
Punt de reciclatge
Tauletes digitals


L'educació primària s'organitza en tres cicles de dos cursos: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. La finalitat d'aquesta etapa és preparar els alumnes perquè puguin donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Els nens aprenen a pensar i actuar de manera integrada. Per això promovem l'adquisició d'hàbits i valors per resoldre problemes i situacions, fomentem la iniciativa, la creativitat, l'esperit crític i el gust per aprendre, i donem importància a la capacitat de l'esforç i la cultura del treball.

Volem que els nostres alumnes siguin ciutadans competents, és a dir, alumnes capaços d’aplicar els seus coneixements a situacions reals, d’actuar en un món en contínua transformació i de prendre decisions; en definitiva, que siguin ciutadans crítics i responsables.

Per fer-ho possible creiem que el mètode més eficaç és aquell basat en l'aprenentatge per projectes perquè fa que els alumnes siguin més autònoms en desenvolupar la seva capacitat per investigar i resoldre problemes, per treballar en equip, per innovar i per construir coneixements rellevants. Es genera així un ambient de treball dinàmic, amè i positiu, que facilita l’aprenentatge de l'alumnat.

A cicle superior treballem amb
Chromebooks (ordinadors portàtils) des d'on els nois i noies aprenen continguts i realitzen activitats de forma personalitzada, veient els seus progressos a l’instant. A 5è s'incorpora l'aprenentatge del fr
ancès com a segona llengua estrangera. El nostre col·legi està adscrit al centre Pedagògium Cos per a cursar l'Educació Secundària Obligatòria.  

bottom of page