top of page

Delegat de protecció de dades personals

Què fa?

El delegat de protecció de dades garanteix i supervisa el compliment de la normativa de protecció de dades al col·legi. 

Qui és?

El delegat de protecció de dades personals és en Joaquín Martín, director del col·legi.

Què fa?

Corresponen al delegat de protecció de dades personals les funcions següents (art. 39 RGPD):

  • Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l'encarregat del tractament i els empleats que s'ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.

  • Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d'altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l'encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l'assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.

  • Oferir l'assessorament que se li sol·licita sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l'aplicació, de conformitat amb l'article 35.

  • Cooperar amb l'autoritat de control.

  • Actuar com a punt de contacte de l'autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l'article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

Qui és?

En compliment amb l'establert a l'article 34.1.b) de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, ha estat nomenat delegat de protecció de dades personals en Joaquín Martín, director del col·legi.

De conformitat amb l'article 37.7 del RGPD, el nomenament i les dades de contacte del delegat de protecció de dades han estat comunicades a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Dades de contacte:

Joaquín Martín Delegat de protecció de dades personals

info@santotomas.cat

bottom of page